หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

คู่มือสำหรับประชาชน-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


คู่มือสำหรับประชาชน-การขอใบรับรองการก่อสร้าง_ดัดแปลง_หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา_32


คู่มือสำหรับประชาชน-การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร_ตามมาตรา_21


คู่มือสำหรับประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์____พ.ศ._2499_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


คู่มือสำหรับประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์_(ตั้งใหม่)_ตาม_พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์_พ.ศ._2499_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


คู่มือสำหรับประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์_(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)_ตาม_พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์


คู่มือสำหรับประชาชน-การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา_39_ทวิ


คู่มือสำหรับประชาชน-การแจ้งถมดิน


คู่มือสำหรับประชาชน-การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่


คู่มือสำหรับประชาชน-การรับชำระภาษีป้าย

 
  (1)     2