หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นฯ [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
มาตรการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)