หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายปณต บุญโต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งทอง
" ถิ่นประชาสามัคคี     มั่งมีเหมืองแร่
ประเพณีสงกรานต์     นามเรียกขานทุ่งทอง
คำขวัญประจำตำบลทุ่งทอง
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
วัดหนองประดู่
วัดทุ่งทองวนาราม
ศาสนสถานสำคัญในตำบลทุ่งทอง
แหล่งเศรษฐกิจในตำบล
ทำเหมืองแร่ หินแกรนิต
1
2
3
4
5
 
 


วัดทุ่งทอง
วัดหนองประดู่
 
  คุุณคิดว่า อบต.ทุ่งทอง ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การส่งเสริมอาชีพ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งทอง จ.นครสวรรค์ ค่ะ

 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เรื่อง ให้มีการเ [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เรื่อง ให้มีการเ [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เรื่อง คุณสมบัติ [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียน [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 86 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 19 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 88 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีพบป้ายโฆษณาติดตั้งกีดขวางทางสาธารณะ [ 27 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 72 
จดหมายข่าว ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 105 
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งทอง [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 145 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 140 
แผนการออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 171 
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง [ 15 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 177 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนั [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 222 
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งทอง ประจำเดือนเมษายน2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 206 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 174 
ประกาศอำเภอหนองบัว [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 196 
พรมเช็ดเท้า 
อบต.แม่เปิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางสัก เส้นที่ 5 หมู่ที่ 12 [ 29 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 137 
ทต.ท่าตะโก ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
 
ติดตามผลการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2491  [ 27 ต.ค. 2564 ]
แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์ กค. มท 0803.3/ว2492  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2482 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว2485  [ 27 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2483 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18614-18636 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2484  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว2479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
หนังสือการ์ตูน เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์ โรงเรียนปลายทางกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2473  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2474 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 กพส. มท 0810.4/ว2477  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR_แนบ]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
การแจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2472  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว132  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6089  [ 26 ต.ค. 2564 ]
การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2466  [ 25 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว144  [ 25 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2460  [ 25 ต.ค. 2564 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์เดิม ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2461  [ 25 ต.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
 
ที่ นว 0023.5/945 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 14 ต.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/951 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 14 ต.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/856 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว20260 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 31 ส.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/736 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 9 ส.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2 /ว17013 หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่งฯ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/632 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13303 โครงการเศรษฐกิจฐานราก [ แนบ1 ]  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13286 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13320 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว14861 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 22 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/540 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12915 การบันทึกปรับปรุงและรองรับในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12910 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12898 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12913 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12916 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12919 จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Sinovac รอบเดือนพฤษภาคม 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13018 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว12830 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
 
 
ขอทราบว่าจะขอคัดสำเนาจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ไหนครับ (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 165  ตอบ 1  
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 225  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บร (13 เม.ย. 2563)    อ่าน 1784  ตอบ 3  
 เริ่มนับ วันที่ 19 มิ.ย. 2557
 
E-Service
 
 
 
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.ทุ่งทอง

facebook
อบต.ทุ่งทอง
อบต.ทุ่งทอง