วัดทุ่งทอง
วัดหนองประดู่
 
  คุุณคิดว่า อบต.ทุ่งทอง ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การส่งเสริมอาชีพ
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งทอง จ.นครสวรรค์ ค่ะ

 
การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2560 [ 7 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 168 
การจัดเก็บภาษ๊ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 7 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 207 
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัย ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน สำหรั [ 6 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 385 
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทรัพย์ย้อย (ถนนสายเข้าห [ 19 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 344 
ตรางโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3/2559 [ 5 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 356 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 5 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 2109 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนอดู่ [ 4 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 366 
สอบราคาโครงการกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะเปา (ถนนสายแยกปร [ 12 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 336 
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์สวรรค์ (ถนนสายทรั [ 17 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 357 
ประกาศสอบราคาโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1,4,14 ตำบลทุ่งทอง [ 25 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 371 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านหนองดู่ [ 10 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 481 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง [ 13 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 501 
ประมููลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่E๒/๒๕๕๘ โครงการลงหินคลุกปรับป [ 6 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 399 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี [ 25 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 5012 
ประกาศสอบราคาซื้อโอ่งน้ำ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 28 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 868 
พรมเช็ดเท้า 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 3 สายบ้านครูนก [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 3 สายข้างอบต.ย่านมัทรี [ 25 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
 
แจ้งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตและศูนย์เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ "กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก" ในกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตและเครือข่ายใน 12 จังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1905 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. 0816.4/ว 1904  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1900  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1844 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1894  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1875  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1876 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1874  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1872 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1873 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
สรุปแนวทางดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ สล. มท 0801.2/ว104  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. ด่วนที่สุด กต. มท 0818.1/7814  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1862  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1860  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1861  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1856 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1852 [รายชื่อ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1454  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1842 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
 
นว 0023.4/466 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/14479 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/14575 แจ้งแนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 3 ประเด็น [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/476 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครองส้วท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/475 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์ [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/474 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกคร [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/473 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/472 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครองส้วท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/471 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครองส้วท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/470 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครองส้วท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/469 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครองส้วท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.1/477 การรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.2560 และ/หรือเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2560 [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14582 แบบสำรวจข้อมูลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14579 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14593 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561 [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14605 รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลถนน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14360 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.4/ว14386 การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจาณุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14363 การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14444 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
 
 
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 486  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 477  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บร (24 ก.ค. 2559)    อ่าน 935  ตอบ 3  
 
อบต.แม่เปิน ตามหาคน (25 มิ.ย. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ชุมตาบง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (24 มิ.ย. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (20 มิ.ย. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.หนองหม้อ ไหล่ทางคลอง 5 ขวา (19 มิ.ย. 2561)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.บ้านแก่ง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.สายลำโพง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.สายลำโพง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 มิ.ย. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 มิ.ย. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.หนองตางู เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 มิ.ย. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.หนองกรด รับสมัครด่วน!!! พนักงานฝ่ายผลิต 500 อัตรา (14 มิ.ย. 2561)    อ่าน 30972  ตอบ 48
อบต.หนองปลิง น้ำท่วมบ้าน (13 มิ.ย. 2561)    อ่าน 240  ตอบ 1
อบต.ท่าตะโก เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (12 มิ.ย. 2561)    อ่าน 55  ตอบ 1
อบต.ลาดยาว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 มิ.ย. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.หนองเต่า ร่วมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (12 มิ.ย. 2561)    อ่าน 24  ตอบ 0
 เริ่มนับ วันที่ 19 มิ.ย. 2557