วัดทุ่งทอง
วัดหนองประดู่
 
  คุุณคิดว่า อบต.ทุ่งทอง ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การส่งเสริมอาชีพ
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งทอง จ.นครสวรรค์ ค่ะ

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งทอง ประ [ 30 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งทอง ป [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 27 
เผยแพร่ราคากลาง [ 23 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 40 
การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2560 [ 7 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 203 
การจัดเก็บภาษ๊ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 7 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 241 
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัย ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน สำหรั [ 6 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 421 
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทรัพย์ย้อย (ถนนสายเข้าห [ 19 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 387 
ตรางโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3/2559 [ 5 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 402 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 5 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 2606 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนอดู่ [ 4 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 401 
สอบราคาโครงการกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะเปา (ถนนสายแยกปร [ 12 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 373 
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์สวรรค์ (ถนนสายทรั [ 17 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 393 
ประกาศสอบราคาโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1,4,14 ตำบลทุ่งทอง [ 25 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 411 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านหนองดู่ [ 10 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 513 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง [ 13 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 533 
พรมเช็ดเท้า 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวั [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังม้า ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรพา [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
 
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว4060  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4040 [เอกสารแนบ]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต กศ. มท 0816.3/ว4049  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4042  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4061  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4039 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4041  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สน. บถ. มท 0809.2/ว199  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน กม. มท 0804.6/ว4024  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4014  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4015  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4006  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3982  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4016  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศก์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว54  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว4008 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว197 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4005  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
 
นว 0023.3/ว 28630 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ Data set ในระดับพื้นทีึ่ [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28335 แบบรายงานการสั่งใช้ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28425 แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/961 การแจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.กลางแดด สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบ [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/962 การแจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทน.นครนครสวรรค์ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น และรายการงบประมาณเบิกแทนกัน เ [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.2/ว28447 การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราขการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ.7 [ 0 , 543 ]   
นว 0023.3/28229 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์  [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/959 การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทดแทนตำแหน่งว่าง [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว28237 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่ง [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28251 การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62  [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28256 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวีดีโอ [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28195 หารือแนวทางการใช้จ่ายเงินจากรายได้สะสมของสถานศึกษา [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28253 ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28278 แบบรายงานปัญหายางพาราในหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว27671 แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.4/ว948 แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียน หรือนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28192 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในร [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28214 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณ [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว28220 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายระยะเวลาจ่ายเงิน และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28221 การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
 
 
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 545  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 535  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บร (24 ก.ค. 2559)    อ่าน 992  ตอบ 3  
 
อบต.ท่าไม้ สอบถามตำแหน่งงานว่าง (15 ธ.ค. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.โคกหม้อ สอบถามตำแหน่งงานว่าง (15 ธ.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.แม่เล่ย์ ขอไฟล์เอกสารปีงบประมาณ2557 (12 ธ.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ประสาท ติดตามวิเคราะห์ผลกีฬาต่างประเทศ (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.หนองยาว สอบถามตำแหน่ง (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.หนองโพ เว็บไซต์ อบต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ธ.ค. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.หนองปลิง แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 1
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ยางขาว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ชุมตาบง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.พุนกยูง เว็บไซต์ อบต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ธ.ค. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว รับทำโมเดล (5 ธ.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.แม่เล่ย์ จะขอยื่นสิทธิการช่วยเหลือผู้ป่วย (3 ธ.ค. 2561)    อ่าน 42  ตอบ 1
อบต.ชุมตาบง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นแบบ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.ยางขาว วุฒิสถาปนิก รับเซ็นแบบ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ยางขาว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ชุมตาบง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม วุฒิสถาปนิก รับเซ็นแบบ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 24  ตอบ 0
 เริ่มนับ วันที่ 19 มิ.ย. 2557