วัดทุ่งทอง
วัดหนองประดู่
 
  คุุณคิดว่า อบต.ทุ่งทอง ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การส่งเสริมอาชีพ
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งทอง จ.นครสวรรค์ ค่ะ

 
การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2560 [ 7 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 116 
การจัดเก็บภาษ๊ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 7 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 146 
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัย ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน สำหรั [ 6 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 324 
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทรัพย์ย้อย (ถนนสายเข้าห [ 19 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 292 
ตรางโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3/2559 [ 5 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 303 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 5 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 1754 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนอดู่ [ 4 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 303 
สอบราคาโครงการกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะเปา (ถนนสายแยกปร [ 12 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 282 
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์สวรรค์ (ถนนสายทรั [ 17 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 298 
ประกาศสอบราคาโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1,4,14 ตำบลทุ่งทอง [ 25 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 315 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านหนองดู่ [ 10 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 427 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง [ 13 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 451 
ประมููลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่E๒/๒๕๕๘ โครงการลงหินคลุกปรับป [ 6 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 347 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี [ 25 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 4533 
ประกาศสอบราคาซื้อโอ่งน้ำ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 28 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 802 
พรมเช็ดเท้า 
ทต.บางมะฝ่อ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ [ 23 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ลาดทิพรส ประมวลภาพออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย ปร [ 23 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
 
จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว784 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1575  [ 22 มี.ค. 2561 ]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.7/ว790  [ 22 มี.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสาร (คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว818 [คู่มือ]  [ 22 มี.ค. 2561 ]
การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว791  [ 22 มี.ค. 2561 ]
แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว793  [ 22 มี.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว795  [ 21 มี.ค. 2561 ]
ขอแก้ไขหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ กค0803.3/ว707 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นด่วนที่สุด ที่ มท0803.3/ว707 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว794 [เอกสารแนบ]  [ 21 มี.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว774  [ 21 มี.ค. 2561 ]
เลื่อนการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาพร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว787 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว792  [ 21 มี.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มี.ค. 2561 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กค. มท 0803.3/ว773  [ 20 มี.ค. 2561 ]
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1535  [ 20 มี.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว1536  [ 20 มี.ค. 2561 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว765  [ 20 มี.ค. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว739  [ 20 มี.ค. 2561 ]
แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว40  [ 20 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว757  [ 19 มี.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ กค. มท 0803.3/ว755  [ 19 มี.ค. 2561 ]
 
นว 0023.5/ ว 7454 แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่ [ 21 มี.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/197 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้อง [ 21 มี.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ ว 7447 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับผู้ปฏิบัติงาน [ 21 มี.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว 7303 แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  [ 20 มี.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว 7306 โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติในชุมชน ตามน [ 20 มี.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว 7303 แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  [ 20 มี.ค. 2561 ]     
นว 0023.2/ว 7131 การปรับปรุงส่วนราชการเป็นสำนักปลัดเทศบาล ระดับสูง  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 7113 การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
ศธ 0527.01.19/ว 477 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนที่แม่บทเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเ [ 23 ก.พ. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 7112 การขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 7089 การรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 7086 ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว 7098 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูมุ่งสู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4. [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว 7097 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 7091 พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมิ [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว 7079 ซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว 7080 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 7004 แบบสำรวจชุมชนที่มีการจัดพื้นที่ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมออกกำลังกาย พ.ศ. 2561 จังหวัดนครสวรรค์  [ 15 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว 6921 ประกาศการรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร [ 15 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 6894 การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยิ่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 มี.ค. 2561 ]   
 
 
ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 113  ตอบ 0  
เม็ดบัวอบกรอบ มาย ผลงานชาวสุรินทร์ (21 ก.ย. 2560)    อ่าน 256  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 392  ตอบ 0  
 
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบัน (23 มี.ค. 2561)    อ่าน 2011  ตอบ 180
อบต.สระแก้ว เชิญชวนชาวตำบลสระแก้ว สร้างกระทู้ (20 มี.ค. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ประสาท เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (18 มี.ค. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทม.ชุมแสง เว็บไซต์ ทม.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 มี.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.เขากะลา ตกปลา (14 มี.ค. 2561)    อ่าน 1055  ตอบ 3
อบต.แม่เล่ย์ ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 45  ตอบ 0
อบต.วังซ่าน ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.เขาชนกัน ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 48  ตอบ 0
อบต.แม่เปิน ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 52  ตอบ 0
อบต.ชุมตาบง ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 49  ตอบ 0
อบต.ปางสวรรค์ ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 46  ตอบ 0
ทต.ท่าตะโก ที่ดิน อยู่ติดท่อระบายน้ำทิ้ง (12 มี.ค. 2561)    อ่าน 54  ตอบ 0
อบต.นครสวรรค์ออก กีฬา อบต. (11 มี.ค. 2561)    อ่าน 69  ตอบ 0
อบต.มาบแก ควรศึกษาไว้นะครับเห็นสร้างบ้านกันเยอะครับผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ทั้งนั้น (8 มี.ค. 2561)    อ่าน 68  ตอบ 0
อบต.หนองปลิง น้ำท่วมบ้าน (5 มี.ค. 2561)    อ่าน 82  ตอบ 0
อบต.หนองเต่า สอบถามตำแหน่งว่าง (4 มี.ค. 2561)    อ่าน 134  ตอบ 4
อบต.แม่วงก์ อิทธิฤิทธิ์ อาวุธ สมเด็จพระสังข์ทอง (28 ก.พ. 2561)    อ่าน 599  ตอบ 1
อบต.วังเมือง ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (28 ก.พ. 2561)    อ่าน 783  ตอบ 3
อบต.หนองกรด รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (27 ก.พ. 2561)    อ่าน 840  ตอบ 1
อบต.บ้านแก่ง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (27 ก.พ. 2561)    อ่าน 78  ตอบ 0
 เริ่มนับ วันที่ 19 มิ.ย. 2557